Myśli o różańcu

wpis w: Aktualności | 0

We współczesnych czasach kontestacji podważa się wiele rzeczy – sformułowano też zarzuty przeciw Różańcowi, że jest monotonny, przestarzały, ubogi i niemodny.Ludzie zajęci dziś sprawami materialnymi, niewiele myślą o duszy.

Obserwuje się kryzys modlitwy. Należy poczynić uwagę. Pierwszą szkołą pobożności i ducha religijnego powinna być rodzina. By rozwiać zwątpienia, co do różańca jak i prowadzić do intensywniejszej modlitwy różańcowej proponuję myśli o Różańcu na każdy dzień, które zostały zebrane i opracowane przez ks. Józefa Orchowskiego.

 

16 stycznia

Chciałbym powierzyć modlitwę różańco­wą wszystkim chrześcijańskim rodzinom, aby razem z Maryją mogły zaznać piękna podczas medytacji tajemnic (…) naszego Odkupienia i w ten sposób uświęcić chwile radosne i trudne życia powszedniego.

Jan Paweł II (1920-2005)

15 stycznia

Różaniec to znak widomy oddania się na służbę Maryi, bo on jest Jej sztandarem.

Leon XIII (1810-1903)

14 stycznia

Błogosławiona ta dusza, która codziennie czci Maryję Różańcem

i która wytrwa w tej świętej praktyce aż do ostatniego dnia życia.

Paweł Kocikowski

13 stycznia

Różaniec jest modlitwą zbiorową; angażu­je wielu w modlitwie wspólnej; nie jest gło­sem samotnym czy też zbiorem modlitw oderwanych od siebie; jest chórem, har­monią, koncertem; jest Różańcem nie tyl­ko słów „Zdrowaś Maryjo”, ale i Różań­cem dusz świeżych i niewinnych dusz, jest prawdziwą girlandą żywych róż wokół madonny; jest jakby wielkim korowodem, który jednoczy wszystkich i pozwala im tańczyć i śpiewać wokół Maryi.

Paweł VI (1897-1978)

12 stycznia

Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.

Jan Budziaszek

11 stycznia

Całą ufność pokładam w Różańcu. Prze­zeń Kościół dojdzie do zwycięstwa.

Bł. Pius IX (1792-1878)

10 stycznia

Gdybym miał armię Różańca, zwyciężył­bym świat.

Św. Pius X (1835-1914)

9 stycznia

Przesuwam w palcach różańcowe ziarna

– Jagody słodkie i źrałe –

Takaś promienna, Jasna Panno Maryjo!

Światłem mi duszę zalałaś

-Takaś Królewska i takaś Zwycięska,

Pogasły przy Tobie gwiazdy –

Misteriów chwały i glorii niebieskiej,

Przeczystym jesteś Zwierciadłem,

Kliszą Ty jesteś czułą i wierną:

W Tobie oglądam Syna!

Rzucam Ci róże wonne bez cierni –

Wiem! – On od Ciebie je przyjmie.

S. Nulla

8 stycznia

Maryja widzi i zna o wiele lepiej niż kto­kolwiek inny, wszelkie sprawy (potrzeby), które nas dotyczą: pomoc, jakiej potrzebu­jemy w obecnym życiu, zagrażające niebez­pieczeństwa prywatne i publiczne, trudno­ści i choroby, walki o zbawienie duszy (…). Może i pragnie nam pomóc dzięki modli­twie różańcowej.

Leon XIII (1810-1903)

7 stycznia

Lud, który odmawia różaniec, nie odstąpi od wiary, ale nawet wtedy, kiedy bę­dzie pozbawiony pociechy w rąk kapłana, w różańcu znajdzie kaznodzieję, przypo­minającego mu ciągle życie Zbawiciela.

Ks. Jan Żukowski

6 stycznia

Różaniec święty zakorzeniony jest w Biblii jako przedłużenie wielkiej modlitwy Pa­triarchów, Proroków i ludu wybranego do Boga z prośbą o spełnienie obietnic Me­sjańskich.

O.Szymon Niezgoda OP (1932-2002)

5 stycznia

Wszystko, co w narodzie wielkie, modli się na Różańcu. Władysław Łokietek, Ja­giellonowie, Stefan Batory, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, Korybut Wiśniowiecki, Leszczyński, wodzowie jak: Żółkiewski, Chodkiewicz, Lubomirski, Czarniecki, Kościuszko; dotąd po skarb­cach kościelnych czy muzeach narodo­wych pokazują pamiątki po nich – pacior­ki Różańca.

O. Konstanty Maria Żukiewicz OP

 

4 stycznia

Cząstka Różańca odmówiona nabożnie każdego dnia przez wszystkich członków rodziny, stanie się źródłem łask i błogo­sławieństwa Bożego, tak pod względem nadprzyrodzonym jak i doczesnym. Łą­cząc duchowo wszystkich z Chrystusem i Maryją, pogłębi i zacieśni między nimi związki miłości macierzyńskiej, ojcow­skiej, synowskiej i małżeńskiej. Miłość i pokój, zgoda i czystość obyczajów, duch ofiary i poświęcenie zapanują w takich ro­dzinach. One będą pod szczególną opieką Maryi.

O. Romuald Kostecki OP

3 stycznia

Różaniec staje się gorącą prośbą po­wszechną dusz i społeczności ludzi odku­pionych, którzy z tylu miejsc ziemi spoty­kają się w jednej modlitwie: czy to w osobistych prośbach, zanoszonych dla uprosz­czenia łask w potrzebach indywidualnych, czy w niezliczonym i jednomyślnym chó­rze całego Kościoła w wielkich sprawach ludzkości.

Bł. Jan XXIII (1881-1963)

 

2 stycznia

Różaniec – nie tylko jest skutecznym ra­tunkiem we wszystkich utrapieniach Ko­ścioła i wiernych, nie tylko bronią od wszelkiego zła, ale stanowi także dzielny środek do ćwiczenia się w cnotach, do po­stępu w duchu i w dążeniu do ewangelicz­nej doskonałości.

Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916)

1 stycznia

Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa – a Różaniec właśnie do tego prowadzi -dowiaduje się, na czym polega sekret po­koju, i przyjmuje to jako życiowy projekt.

Jan Paweł II (1920-2005)

31 grudnia

Czyż może być lepszy przewodnik prowa­dzący do Syna niż Jego Matka? Czyż może być pewniejsza droga do Betlejem, na Kalwarię i ku Zmartwychwstałemu od drogi odbywanej razem z Jezusem i Mary­ją, jak to ma miejsce podczas modlitwy różańcowej?

Kardynał Piętro Palazzini (1912-2000)

 

30 grudnia

Różaniec, zdrowy pokarm dla pobożności osobistej, jest w pewnym sensie typową

modlitwą chrześcijańskiej rodziny.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

29 grudnia

Mój Różaniec szedł ze mną, towarzyszył mi wszędzie, nadał memu życiu barwę, sens i wartość.

Kardynał Józef Martini

28 grudnia

Na próżno staramy się powstrzymać upa­dek cywilizacji, jeśli nie sprowadzimy do podstaw Ewangelii rodziny, fundamentu i zasady społeczeństwa. Oświadczamy, że najskuteczniejszym sposobem urzeczy­wistnienia tego celu jest modlitwa różań­cowa w rodzinie.

Pius XII (1876-1958)

27 grudnia

Dla każdego dziesiątka Zdrowaś Maryja, oto, jeden obraz, a w każdym obrazie po­trójny akcent, który ma być w tym samym czasie: Kontemplacja mistyczna, refleksja wewnętrzna i pobożna intencja. Kontem­placja mistyczna, rozpamiętywanie czyste, jasne, szybkie, każdej tajemnicy, tych prawd wiary, które nam mówią o posłan­nictwie odkupicielskim Jezusa. Gdy je rozważamy, znajdujemy się w wewnętrznej łączności myśli i uczucia z nauką i z ży­ciem Jezusa, Syna Bożego i Syna Maryi, który żył na ziemi, by odkupić, by nau­czyć, by uświęcać – w milczeniu swego ukrytego życia, upływającego na modlitwie i  pracy   –   w   cierpieniach   swej   świętej Męki – w triumfie Zmartwychwstania, jak w chwale niebieskiej, gdzie siedzi po pra­wicy Ojca; zawsze mając na pamięci opie­kę i ożywianie przez Ducha Świętego Ko­ścioła, założonego przez Jezusa i kroczące­go na swej drodze poprzez wieki. Refleksja wewnętrzna, czyli zastanowienie się, które z   pełności   tajemnic   Chrystusa   spływa w żywym świetle na duszę modlącego się. Każdy znajdzie w tajemnicach odpowied­nią i dobrą naukę dla uświęcenia się w wa­runkach, w jakich żyje. Pobożna intencja to jest wskazanie osób, czy instytucji, lub konieczności w porządku osobistym i spo­łecznym, co dla katolika czynnego i po­bożnego wchodzi w zakres wykonywania miłości w stosunku do bliźnich, która roz­szerza się w sercach dla żywego wyrażenia wspólnej przynależności do mistycznego ciała Chrystusa.

Bł. Jan XXIII (1881-1963)

26 grudnia

Tylko dzięki modlitwie możemy naprawdę spotykać ludzi. Różaniec jest naszą silą

i naszą tarczą.

Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

25 grudnia

Różaniec to nie jest modlitwa. To cały świat modlitwy. Świat pełen cudownych zakamarków, gdzie każdy znajdzie to, cze­go mu najbardziej potrzeba; znajdzie pod jednym wszakże warunkiem: będzie

wystarczająco odważny i wytrwały.

Ks. Wojciech Bartkowicz, rektor WMSD w Warszawie

24 grudnia

Jest to moja pierwsza i moja jedyna modli­twa. Jeżeli nie pozdrawia się gospodyni domu przy wejściu do Ewangelii, nie moż­na zrozumieć słów Chrystusa… Cała Ewangelia staje się jasna, kiedy się pozdrawia Maryję. Bez tego pozdrowienia przebiega się przez tekst święty w buciskach lub w skafandrze, wchodzi tam człowiekiem, a wychodzi z trupem na ra­mionach, nic więcej. Jeżeli zaś pochylamy się przed Maryją tak jak anioł, Ona otwiera nam Ewangelię! Maryja jest drzwiami Ewangelii! Jeżeli nie wchodzi się przez drzwi, przez Maryję, to głowa uderza o mur z cegieł.

Andre Frossard (1925-1995)

23 grudnia

Różaniec

Różańcem oplotę ziemię, różańcem spowiję świat poproszę przez Maryję by z bratem nie walczył już brat.

Różańcem będę wspierała czcigodną Papieża głowę pomodlę się za Kościół, za każdą sierotę, wdowę.

Poproszę by mi nie brakło miłości dla każdego i by nikomu nie brakło – chleba powszedniego.

Maryjo! poproszę w Różańcu od piekła ustrzeż nas i pozwól oglądać w Niebie Najjaśniejszego blask.

Magdalena Dudzik

 

22 grudnia

Nie wahamy się jeszcze raz publicznie potwierdzić, że pokładamy wielką ufność w świętym Różańcu, jako środku na uzdrowienie zła, które trapi nasze czasy. Nie siłą, nie bronią, nie ludzką mocą lecz przez Bożą pomoc uproszoną tą modlitwą Kościół, jak Dawid ze swoją procą, będzie mógł wyjść naprzeciw swojego odwieczne­go wroga (…).

Jeżeli zło i ataki niegodziwych nasilają się, tak też musi wzrastać i stawać się coraz bardziej żywotna gorliwość wszystkich sprawiedliwych. Niech starają się usilnie wyprosić u najbardziej kochającej nas Matki – szczególnie przez tę modlitwę -to, aby powróciły lepsze czasy dla Kościoła i społeczeństwa (…).

Dobrze zdajemy sobie sprawę z wielkiej skuteczności Różańca w uproszeniu mat­czynej pomocy, Błogosławionej Dziewicy. Chociaż istnieje wiele rodzajów modlitwy, aby otrzymać tę pomoc, uważamy Różaniec za najbardziej właściwą i najbardziej owoc­ną, na co wyraźnie wskazuje jej pochodze­nie – bardziej niebiańskie niż ludzkie (…). Uciekajcie się z większą ufnością do Matki Bożej. Ona zawsze była pierwszą ucieczką chrześcijan w godzinie niebezpieczeństwa, ponieważ  Ona  również  była  przyczyną zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego.

Pius XII (1876-1958)

21 grudnia

Różaniec wzbogaca nas łaskami i zasłu­gami.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716

20 grudnia

Odmawiać Różaniec oznacza wstąpić do szkoły Maryi i od Niej, Matki – Uczennicy Chrystusa – uczyć się tego, jak żyć dogłęb­nie i w całej pełni żyć wymogami wiary chrześcijańskiej.

Jan Paweł II (1920-2005)

19 grudnia

Nie możemy dobrze odmawiać maryjnego Różańca i szeptać dziesiątek „Zdrowaś Maryjo”, nie rozważając zarazem życia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

18 grudnia

Piękny jest Różaniec w rękach niewinne­go dziecka, i człowieka chorego, dziewicy Bogu poświęconej w ukryciu klasztornym, albo w wypełnianiu apostolstwa miłosierdzia, w ciągłej pokorze i poświęceniu: mężczyzny i niewiasty, ojca i matki w ro­dzinie, ożywionych wysokim poczuciem szlachetnej i chrześcijańskiej odpowie­dzialności, w skromnych rodzinach kato­lickich o starej tradycji domowej, dusz po­bożnych zebranych w milczeniu i oderwa­nych od życia światowego, którego się wy­rzekły, a chociaż są zobowiązane do życia w świecie, to jak anachoreci przebywają wśród niepewności i pokus. To jest róża­niec dusz pobożnych, które niosą żywą troskę o własną osobowość życia i o swe otoczenie.

Bł. Jan XXIII (1881-1963)

 

17 grudnia

Różaniec, jeśli nie sprowadza się do me­chanicznego    powtarzania    tradycyjnych formuł, jest medytacją biblijną, w której przebiegamy myślą wydarzenia z życia Je­zusa razem z Najświętszą Dziewicą i tak jak Ona zachowujemy je w sercu. W wielu wspólnotach     chrześcijańskich     istnieje w maju piękny zwyczaj, jakim jest odma­wianie w sposób bardziej uroczysty Ró­żańca w rodzinie i w parafii. Niech ten do­bry zwyczaj nie ustaje z końcem maja; przeciwnie,  podtrzymujmy go  z jeszcze większą gorliwością, aby dzięki szkole Ma­ryi światło wiary coraz bardziej jaśniało w sercach chrześcijan i w ich domach.

Benedykt XVI

 

16 grudnia

Tradycja chrześcijańska dopomaga nam ponownie odkryć piękno świętego Różań­ca. Rozważając wraz z Maryją tajemnice radosne, bolesne i chwalebne Chrystusa Pana możemy odnaleźć światło i siłę, aże­by spełnić plan miłości, który Bóg ma wo­bec każdego z nas.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

15 grudnia

Różaniec, który przez swoje tajemnice ra­dosne, bolesne i chwalebne zbliża do Jezu­sa Chrystusa i do Tajemnicy Trójcy Świę­tej, zawsze był doskonałą pomocą w oży­wianiu wiary. Szczególnie więc na progu nowego milenium trzeba zwracać się do Tej, która przed dwoma tysiącami lat dała światu „światłość oświecającą każdego człowieka”.

K$. Karol Dąbrowski

 

14 grudnia

Ukażcie ludowi chrześcijańskiemu god­ność,

skuteczność i doskonałość Różańca świętego.

Pius XII (1876-1958)

 

13 grudnia

Różaniec święty jest nieustannym przy­pominaniem Odkupienia w jego wstępują­cych etapach: Wcielenie Słowa, Jego Męka i śmierć dla nas; Pascha, którą On zapo­czątkował, a która osiągnie swą pełnią w wiekuistym święcie Paschy Niebios.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

12 grudnia

Mój Różaniec

Tak różny w mym życiu

Wciąż Cię za mało

Autentycznego, szczerego,

najprawdziwszego

Bukietu róż, zaniesionego przed tron Zdrowaś Maryjo.

Krzysztof Gospodarzec

11 grudnia

Szczególną ufność naszą w czasach dzisiej­szych budzi Różaniec święty. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy różań­cowej. Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki wywro­towych sekt i herezji przeciwko Kościoło­wi i porządkowi społecznemu. Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki Różaniec święty.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

 

10 grudnia

Przepójmy nasze życie Różańcem, a bę­dziemy żyli Ewangelią (…), czerp wodę z Różańca, a będziesz żył przy mistycznym źródle Maryi.

Św. Alojzy Orione (1872-1940)

9 grudnia

Czy wiecie, na czym polega problem na­szego pogrążonego w chaosie świata? Nie odmawia się dość Różańców.

Bp John Fulton Sheen (1895-1979)

8 grudnia

W Różańcu rozważamy najważniejsze zbawienne wydarzenia, które dokonały się w Chrystusie, od dziewiczego poczęcia, po szczytowe momenty Paschy i uwielbienie Matki Boga.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

7 grudnia

Im więcej zgłębiamy tajemnicę Różańca świętego, tym więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w swoich dzie­łach, wielkim w swych działaniach, więcej dobroci Jego nas pociąga i więcej też serce czuje potrzebę uwielbienia Go… Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświęt­szej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest Różaniec święty, starajmy się choć jed­ną cząstkę codziennie odmówić. Koniecz­nie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to.

Bł. Ignacy Klopotowski (1866-1931)

 

6 grudnia

Na nowo odkryjmy w Różańcu siłę. Weź­my Różaniec do ręki mocno i z ufnością (…). Różaniec biorę do ręki i w duchu -poprzez intencje – Różańcem owijam całą kulę ziemską smutną, rozdartą, pełną wo­jen i cierpień, wątpliwości i niewiary. Moją ufność składam u stóp Twoich i wierzę, że przez Ciebie, Matko Boża – przyjdzie ra­tunek, światło, pomoc. Dla mnie i dla wie­lu serc. Tylko pomóż mnie dobrze odczy­tać głębię tajemnic Różańca i naśladować Ciebie w moim życiu.

Sługa Boża Anna Jenke (1921-1976)

5 grudnia

Nie tylko odmawiajcie Różaniec słowem, ale odmawiajcie go życiem całym, wpro­wadzając w życie cnoty Maryi, jakie w ta­jemnicach różańcowych nam są przedsta­wione. (…) Miejcie zawsze Różaniec przy sobie: i we dnie, i w nocy, nie opuszczajcie go nigdy. Niech on będzie wiernym Wa­szym przyjacielem, łańcuchem przykuwa­jącym serca Wasze do Serca Matki naszej w niebie.

Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

4 grudnia

Różaniec jest bardziej Boski aniżeli ludzki.

Leon XIII (1810-1903)

 

3 grudnia

Jeżeli chcesz kogoś nawrócić do pełnego poznania Jezusa

i Kościoła, naucz go mo­dlitwy różańcowej.

Istnieją tylko dwie możliwości: albo ten ktoś przestanie od­mawiać Różaniec,

albo otrzyma wielki dar wiary.

Bp John Fulton Sheen (1895-1979)

 

2 grudnia

Różaniec jest dla mnie tą drogą, którą jed­ni nazywają drogą do Jezusa,

a ja drogą do wolności. Jeszcze się nie zdarzyło, ażeby ten,

kto odmawia codziennie pięć dziesią­tek Różańca,

po roku nie wszedł na drogę

do wolności.

Jan Budziaszek

 

 

1 grudnia

Różaniec to potężny środek dla oddalania niebezpieczeństw,

które światu zagrażają.

Sykstus IV (1414-1484)

 

30 listopada

Różaniec jest mocnym pasem,

którym Ma­ryja podtrzymuje nas,

kiedy uczymy się chodzić i prowadzi nas do domu Ojca.

Louis Kaczmarek

 

29 listopada

Bardzo popieram Różaniec i mogę dodać,

że mój instytut jest na nim zbudowany.

Nigdy nie zarzuciłbym odmawiania Ró­żańca.

Św. Jan Bosko (1815-1888)

 

27 listopada

Pozdrawiam Ją jak najczęściej – niech nie odchodzi z ust,

niech nie odchodzi z serca…

Św. Albert Wielki (1193-1280)

 

26 listopada

Kiedy odmawiamy Różaniec,

ofiarujemy Maryi woń najbardziej odświeżających perfum.

Leon XIII (1810-1903)

 

25 listopada

Trzeba ufać i modlić się. Jedyną bronią,

której Polska używając, odniesie zwycię­stwo, jest Różaniec.

On tylko uratuje Pol­skę od tych strasznych chwil,

jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.

Kardynał August Hlond (1881-1948)

 

24 listopada

Różaniec jest potęgą w naszym życiu.

Wie­le razy w dziejach modlitwa ta,

usilnie za­noszona do Boga, zaważyła na losach na­rodów.

Różaniec jest jakby liną ratunkową w życiu ludzi

zmagających się z grzechem, trudnościami, nałogami.

Jest pociechą w rękach chorych i umierających jest to modlitwa,

która przemieni świat, zwłasz­cza gdy jest odmawiana wspólnie.

Kardynał Józef Glemp

 

23 listopada

Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przystają,

zazwyczaj upodabnia się rów­nież w obyczajach, tak też my,

prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją

przez medytowanie tajemnic Różańca i rozwijając

razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile byłaby

do tego zdolna nasza małość, stać się do Nich po­dobni

i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego,

ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego.

Bł. Bartłomiej Longo (1841-1926)

 

22 listopada

Różaniec jest skrótem dziejów każdej ro­dziny chrześcijańskiej.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

 

21 listopada

Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Ró­żaniec w Gietrzwałdzie,

nie musieliby wal­czyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną.

Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916)

 

20 listopada

Jeśli brak kontemplacji,

Różaniec upodab­nia się do ciała bez duszy

i zachodzi nie­bezpieczeństwo,

że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł,

oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa,

który powiedział: „Na modli­twie nie bądźcie gadatliwi jak poganie.

Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6, 7).

Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawia­nia

w rytmie spokojnej modlitwy i powol­nej refleksji,

by przez to modlący się ła­twiej oddał się kontemplacji

tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakoby sercem tej,

która ze wszystkich była najbliższa Panu,

i by otwarte zostały niezgłębione tych ta­jemnic bogactwa.

Paweł VI (1897-1978)

 

19 listopada

Różaniec jest jedną z najważniejszych

mo­dlitw wiernego bez względu na jego wiek i stan.

W Różańcu nawet najskromniejszy syn czy córka

ludu Bożego odkrywa w peł­ni swoje chrzcielne powołanie,

swoje ka­płaństwo prorockie i królewskie,

zdobywa w Maryi i dzięki Maryi nadzwyczajną

zdolność upraszania u serca Jezusa i Ojca.

Maryja sama w swoim różańcu łączy

mo­dlitwy skromnych i ubogich i nadaje im

wszechmocną zdolność pośrednictwa u tronu Najwyższego.

Jan Paweł 11 (1920-2005)

 

18 listopada

Różaniec jest uzdą niebieską

kontrolującą uciekającą ziemię.

Louis Kaczmarek

 

17 listopada

Tylko Maryja i broń różańcowa mogą po­konać szerzące się zło,

jakie niesie ze sobą cywilizacja śmierci,

organizująca zmaso­wany atak na Kościół, na Ojca Świętego.

S. Brunona Nitkiewicz CSL

 

16 listopada

Nie odstępuj od Różańca; jeżeli chcesz osiągnąć wysoki stopień modlitwy,

bez obłudy jednak i bez popadnięcia w złudze­nia szatana,

tak zwyczajnie u osób poboż­nych, odmawiaj jeżeli możesz,

każdego dnia cały Różaniec lub przynajmniej jego część.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

15 listopada

Różaniec to wybór życia albo śmierci!

S. Ferdynanda Maria ASM

 

14 listopada

Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników

i z morza nieprawości wycią­ga ich na brzeg miłosierdzia.

Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwy­ta kuszonych

i trzyma przy sobie, by nie uniosły ich fale namiętności.

Różaniec jest łańcuchem o piętnastu ogniwach,

do którego przyczepiamy nasze dusze – kiedyś ręka Maryi

pociągnie ten łańcuch i podźwignie na wzgórze nie­bieskie

wszystkich, którzy się go mocno trzymają.

Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

 

13 listopada

Ileż pociech wewnętrznych doznajemy przy rozważaniu tajemnic Różańca.

Jak chętnie pozwala nam Maryja brać udział w swych radościach i cierpieniach,

jak ła­skawie dopuszcza nas do współuczestnic­twa z sobą w życiu,

męce i chwale Swego Boskiego Syna.

Takie mistyczne przeży­wanie treści nabożeństwa różańcowego

otwiera na oścież drzwi naszego serca na przyjęcie Tego,

który doń puka i domaga się, abyśmy Go czym prędzej wpuścili.

Kardynał Adolf Bertram (1859-1945)

 

12 listopada

Jeżeli Bóg, w wielki swoim miłosierdziu,

pociąga cię do siebie w czasie odmawiania Różańca,

tak potężnie jak to uczynił z nie­którymi świętymi,

pozwól Mu się rozcią­gnąć, pozwól,

aby Bóg działał i modlił się w tobie i odmawiał

w tobie na swój sposób Różaniec:

to niech ci wystarczy na cały dzień.

Św. Ludwik Maria Gńgnion de Montfort (1673-1716)

 

11 listopada

Maryja jest już w Niebie, my zaś dążymy do Nieba

i na Jej cześć odmawiamy Róża nieć,

rozważając chwałę Jej w wieczności,

którą sami cieszyć się będziemy po szczę­śliwej śmierci,

wyjednanej nam przez Tę, która dała ludziom przyrzeczenie,

które tak wyraziła: „Kto będzie odmawiał po­bożnie Różaniec,

rozmyślając jego tajem­nice, nie umrze złą śmiercią.

Grzesznik nawróci się, sprawiedliwy wytrwa w łasce

i będzie przyjęty do żywota wiecznego”.

Paweł Kocikowski

 

10 listopada

Rozmyślanie tajemnic i modlitw Różańca

jest modlitwą najłatwiejszą ze wszystkich,

ponieważ różnorodność cnót i stanów Je­zusa Chrystusa,

nad którymi się rozmyśla, pokrzepia i umacnia przedziwnie ducha,

podczas gdy przeszkadza roztargnieniem.

Mędrcy znajdują w tych formułach naj­głębszą naukę,

a prości najbardziej znane pouczenia.

Św. Ludwik Maria Gńgnion de Montfort (1673-1716)

 

9 listopada

Im bardziej ludzie są zadufani w sobie,

im bardziej grzeszą pychą wobec Boga,

tym więcej trzeba im dla równowagi

pokor­nych środków działania.

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych.

Popa­trzcie na te zbielałe wargi staruszek

i na drżące palce dziadków waszych;

dla nich najpiękniejszą księgą mądrości jest Róża­niec,

tylko w nim umieją czytać.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

8 listopada

Różaniec, który jest modlitwą całego Ko­ścioła,

ma swoje szczególne polskie tra­dycje.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

7 listopada

Powtarzaj Jej list Błogosławionej Trójcy. Weź z niebieskiego stołu, pełnego tajemni­czych pozdrowień, życzenia najprzyjem­niejsze tej szlachetnej Maryi i Jej Synowi, najmiłościwszy śpiew Archanioła Gabriela, jak mówi Jej wierny świadek Bernard: ile­kroć pozdrowisz Ją tym życzliwym i miłym Ave, tylekroć obejmiesz i ucałujesz Matkę pełną miłości, nawet gdy nie do­tkniesz Jej ręką. Nasza Pani nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. Gdy więc to uczynisz, napełni cię łaskami i ujrzysz, że jesteś bogatszy przez Jej odwzajemnione pozdrowienie.

Arnold Bostiusz (1445-1499)

 

6 listopada

Różaniec łączy ręce: niewinne ręce dzieci, drżące ręce starych ludzi,

silne ręce robot­ników: z różnych stron świata wznosi się niczym

prawdziwa psalmodia, która w ja­kiś sposób może stanąć

obok recytowane­go przez mnichów Boskiego Oficjum.

Bł Jan XXIII (1881-1963)

 

5 listopada

Znam książeczkę do nabożeństwa, bardzo małą i wygodną, bo nie jest ani za duża, ani za gruba, wskutek czego może zmieścić się w każdej kieszeni. Książeczka ta jest również bardzo tania, może ją kupić każ­dy, kto nie ma pieniędzy na droższą, a po­za tym jest bardzo praktyczna. Mogą jej używać ludzie, którzy mają słaby wzrok, bo można się z niej modlić bez okularów, nawet w ciemną noc. Kto się z niej modli, będzie zawsze wysłuchany. Żadna ksią­żeczka do nabożeństwa nie przypomina człowiekowi tak dobitnie śmierci jak ona. Gdy nadejdzie chwila ostatniej walki, nie wypuszczajmy z rąk tej ukochanej ksią­żeczki. A gdy nam ręce skostnieją, trzy majmy ją silnie nawet na marach i w ci­chym grobie, z nią stańmy przed naszym Sędzią. Tą książeczką jest Różaniec.

Dr Jakub Ecker

 

4 listopada

Wiedzcie, że Zdrowaś Maryjo

to modlitwa najpiękniejsza ze wszystkich

po Ojcze nasz, to najpiękniejsze gratulacje,

jakie możemy złożyć Maryi,

te bowiem gratulacje Naj­wyższy

kazał archaniołowi złożyć Jej,

aby pozyskać Jej serce. (…)

Zdrowaś Maryjo odmówione dobrze,

to jest z uwagą, nabo­żeństwem i skromnością,

według świętych jest wrogiem szatana,

bo zmusza go do ucieczki,   młotem,

który   go   miażdży, uświęceniem duszy,

radością aniołów, me lodią predestynowanych,

pieśnią Nowego Testamentu,

przyjemnością Maryi i chwa­łą Trójcy Przenajświętszej.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

3 listopada

Różaniec jest więzami,

które łączą nas z biednymi duszami w czyśćcu

i grzeszni­kami na ziemi.

Louis Kaczmarek

 

2 listopada

Modlitwa różańcowa jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii,

żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa

i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

1 listopada

Dziś uroczystość Wszystkich Świętych.

Tylu Świętych znam z opisów, z obrazów,

a niektórych z widzenia (…)

Oni są, żyją, widzą, czują.

Dlatego tu jestem z różańcem.

Mówię – Zdrowaś Maryjo – za nich.

Mówię – Światłość wiekuista niechaj im

świeci.

Bóg jest Światłością, która nie zna

zmierzchu,

więc proszę – niech oni Boga oglądają (…)

Niech Wszyscy Święci z różańcami

opaszą świat modlitwą różańcową,

a zwycięstwo przyjdzie

i będzie to Zwycięstwo Maryi.

Ks. Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej

 

listopad

 

31 października

Mija październik, życie ucieka.

Całuję paciorki różańca i święty krzyż.

Czy Pan Bóg da doczekać

następnego października?

Gdy skończą się radosne, bolesne, świetlane

i chwalebne tajemnice mego życia,

włóżcie mi mój różaniec papieski do trumny,

abym w niebie, w październiku i zawsze,

mówił mojej Królowej i Matce – Zdrowaś Maryjo!

Ks. Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej

 

30 października

Chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk Różańca!

Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

29 października

Różaniec jest cudownym darem dla ludz­kości.

Różaniec jest Jej Ewangelią, Brewia­rzem, Eucharystią.

Opowiada życie Maryi, Jej dzieła, przywileje,

zasługi wyrażone w tajemnicach.

Św. O. Pio (1887-1968)

 

28 października

Kto odmawia Różaniec uważnie,

pobożnie i statecznie,

niepodobna aby nie żył cno­tliwie

i nie umierał szczęśliwie

i żeby nie doznał opieki Matki Zbawiciela w życiu,

przy śmierci i po śmierci nawet.

Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916)

 

27 października

Z perspektywy psychologicznej

trudno wyobrazić sobie modlitwę bogatszą niż Różaniec.

Paul Vitz,prof. psychologii w New York University

 

26 października

Różaniec jest księgą Maryi, zawierającą w streszczeniu wszystko,

co mądrość Boża wymyśliła najdoskonalszego,

a miłość Boża wykonała najlepszego.

Do tej księgi prowadzi Maryja wszystkie swoje dzieci. (…)

Różaniec jest murem obronnym,

któ­rym Maryja opasuje Kościół święty…

Św. Józef Sebastian Pelczar (1842- 1924)

 

25 października

Maryja zbiera w Różańcu prośby ubogich i pokornych

i udziela im potężnej mocy wstawienniczej przed tronem Najwyższego.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

24 października

RÓŻANIEC

wokół ziemi, wokół człowieka

mocno zacisnąć aż spłynie pokój

z rąk matki, Wspomożycielki Bożego Ludu

Ks. Henryk Szydlik

 

23 października

Różaniec ułatwia nam praktykę cnót.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

22 października

Jak codzienna kromka chleba potrzebna jest człowiekowi modlitwa,

rozważanie Bożych tajemnic i słów objawienia.

Mieczysław Brzezinka SAC

21 października

Dajcie mi milion rodzin odmawiających Różaniec,

a świat będzie uratowany.

Św. Pius X (1475-1521)

 

20 października

Różaniec jest małą Ewangelią,

sprowadza na tych, którzy go pilnie odmawiają,

pokój obiecany w Ewangelii.

Bł. Pius IX (1792-1878)

 

19 października

Odmawiaj Różaniec, kochaj Różaniec!

Niech on ci będzie wiernym przyjacielem,

drogowskazem do nieba,

a równocześnie niech ci będzie orężem

w walce z nieprzy­jaciółmi Boga i Kościoła świętego.

Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

 

18 października

Różaniec jest modlitwą do Niej,

do Maryi, i jest naszą modlitwą,

którą odmawiamy z Maryją.

Jan Paweł 11(1920-2005)

 

17 października

Różaniec ustawia wewnętrznie każdego człowieka,

nawet tego, który jest bardzo daleko od Boga,

i daje moc do dawania świadectwa.

S. Ferdynanda Maria ASM

16 października

Wszyscy, którzy – zwłaszcza w ciągu tego miesiąca

– odmawiamy święty Różaniec, błogosławimy wiarę Maryi

w każdej jego tajemnicy. Modlimy się do Niej.

I zarazem z Nią się modlimy. Wierzymy,

że w tych tajemnicach Ona modli się wraz z nami.

Maryja pozwala nam odnajdywać się

w pośrodku „wielkich rzeczy”, które Pan Jej uczynił,

w pośrodku „wielkich spraw Bożych”, którymi żyje Kościół.

Jan Paweł II (1920-2005)

15 października

Modlitwa różańcowa zrewolucjonizuje cały świat;

wprowadzi rewolucje dobroby­tu i pokoju.

Proponuję medytację tajemnic nowego punktu widzenia;

różaniec świata misyjnego. Każda z pięciu dziesiątek ró­żańca

jest innego koloru i przedstawia pięć Kontynentów w misyjnej wizji.

Bp John Fulton Sheen (1895-1979)

 

14 października

Różaniec to łańcuch, który nas łączy z Ma­ryją.

Poprzez praktykę pobożnego od­mawiania różańca

zyskujemy wiele łask, a Maryja podaje nam rękę

i prowadzi na­sze chybotliwe czółno po wzburzonych falach.

Z Nią jako Pośredniczką jesteśmy pewni naszego wiecznego zbawienia.

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)

 

13 października

Trzymajcie się Różańca, jak pnącze trzyma się drzewa

– bo bez Matki Bożej się nie utrzymamy.

Bl Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

 

12 października

Powiedzcie swoim bliskim, że Papież

każ­dego dnia odmawia cały Różaniec,

że mo­dli się za nich o zadowolenie,

pociechę i pomyślność dla każdego z nich.

Bl Jan XXIII (1881-1963)

 

11 października

W ojczyźnie mojej jesienią… jesienią…

Gdy złote liście wokoło się mienią –

I tańczą powiewem wiatru unoszone –

A słonko zza chmurek spogląda zdziwione –

Gdy jesienne róże płatki rozchylają

I gdy mgły poranne ziemię otulają –

Jasna postać Maryi jawi się przed nami

I patrzy na Polskę dobrymi oczami.

Na dłoniach złożone różane perełki –

To lek Jej Matczyny na ludzki ból wszelki –

Ufnie więc podnieśmy pochylone czoła,

Oplećmy Różańcem Polskę dookoła.

S.M. Imelda CSFN

10 października

Matka Boża, Wzór wiary, rozwijała swą wiarę coraz bardziej

i rozwinie ją również w nas, gdy będziemy codziennie

odmawiać Jej ulubioną modlitwę – Różaniec,

szcze­gólnie w miesiącu październiku. Zaprawdę

odmawianie Różańca jest ćwiczeniem wia­ry

i pomocą w rozwijaniu naszej wiary.

Kiedy rozważamy tajemnice, poznajemy życie Chrystusa

we wszystkich okresach, a to jest prawdziwą podstawą wiary.

Kardynał John Carberry (1904-1998)

 

9 października

O, błogosławiony Różańcu Maryi,

słodki łańcuchu, który łączysz nas

z Bogiem;

więzi miłości, która nas jednoczysz

z aniołami;

wieżo ocalenia od napaści piekła;

bezpieczny porcie w morskiej katastrofie!

Nigdy cię już nie porzucimy.

Będziesz nam pociechą w godzinie

konania.

Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia.

A ostatnim akcentem naszych warg będzie

twoje słodkie imię,

o Królowo Różańca z Pompei,

o Matko nasza droga,

o Ucieczko grzeszników,

o Władczyni,

Pocieszycielko strapionych.

Bądź wszędzie błogosławiona,

dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.

Amen.

Bł. Bartłomiej longo (1841-1926)

8 października

Różaniec jest bardziej modlitwą Maryi niż naszą

i tu widzę klucz jego mocy i wdzię­ku, który czaruje serce Boże.

Kardynał Leon Suenens (1904-1996)

 

7 października

Najświętsza Dziewica przyjęła i potwier­dziła

nazwę Różaniec – podkreślając wielu swoim czcicielom,

że ile Zdrowaś Maryjo odmówiliby ku Jej czci,

tyle ofiarowaliby Jej najprzyjemniejszych róż,

i ile zmówili­by Różańców, tyle koron róż.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

Zostaw Komentarz