Myśli o różańcu

wpis w: Aktualności | 0

We współczesnych czasach kontestacji podważa się wiele rzeczy – sformułowano też zarzuty przeciw Różańcowi, że jest monotonny, przestarzały, ubogi i niemodny.Ludzie zajęci dziś sprawami materialnymi, niewiele myślą o duszy.

Obserwuje się kryzys modlitwy. Należy poczynić uwagę. Pierwszą szkołą pobożności i ducha religijnego powinna być rodzina. By rozwiać zwątpienia, co do różańca jak i prowadzić do intensywniejszej modlitwy różańcowej proponuję myśli o Różańcu na każdy dzień, które zostały zebrane i opracowane przez ks. Józefa Orchowskiego.

 

19 listopada

Różaniec jest jedną z najważniejszych

mo­dlitw wiernego bez względu na jego wiek i stan.

W Różańcu nawet najskromniejszy syn czy córka

ludu Bożego odkrywa w peł­ni swoje chrzcielne powołanie,

swoje ka­płaństwo prorockie i królewskie,

zdobywa w Maryi i dzięki Maryi nadzwyczajną

zdolność upraszania u serca Jezusa i Ojca.

Maryja sama w swoim różańcu łączy

mo­dlitwy skromnych i ubogich i nadaje im

wszechmocną zdolność pośrednictwa u tronu Najwyższego.

Jan Paweł 11 (1920-2005)

 

18 listopada

Różaniec jest uzdą niebieską

kontrolującą uciekającą ziemię.

Louis Kaczmarek

 

17 listopada

Tylko Maryja i broń różańcowa mogą po­konać szerzące się zło,

jakie niesie ze sobą cywilizacja śmierci,

organizująca zmaso­wany atak na Kościół, na Ojca Świętego.

S. Brunona Nitkiewicz CSL

 

16 listopada

Nie odstępuj od Różańca; jeżeli chcesz osiągnąć wysoki stopień modlitwy,

bez obłudy jednak i bez popadnięcia w złudze­nia szatana,

tak zwyczajnie u osób poboż­nych, odmawiaj jeżeli możesz,

każdego dnia cały Różaniec lub przynajmniej jego część.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

15 listopada

Różaniec to wybór życia albo śmierci!

S. Ferdynanda Maria ASM

 

14 listopada

Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników

i z morza nieprawości wycią­ga ich na brzeg miłosierdzia.

Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwy­ta kuszonych

i trzyma przy sobie, by nie uniosły ich fale namiętności.

Różaniec jest łańcuchem o piętnastu ogniwach,

do którego przyczepiamy nasze dusze – kiedyś ręka Maryi

pociągnie ten łańcuch i podźwignie na wzgórze nie­bieskie

wszystkich, którzy się go mocno trzymają.

Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)

 

13 listopada

Ileż pociech wewnętrznych doznajemy przy rozważaniu tajemnic Różańca.

Jak chętnie pozwala nam Maryja brać udział w swych radościach i cierpieniach,

jak ła­skawie dopuszcza nas do współuczestnic­twa z sobą w życiu,

męce i chwale Swego Boskiego Syna.

Takie mistyczne przeży­wanie treści nabożeństwa różańcowego

otwiera na oścież drzwi naszego serca na przyjęcie Tego,

który doń puka i domaga się, abyśmy Go czym prędzej wpuścili.

Kardynał Adolf Bertram (1859-1945)

 

12 listopada

Jeżeli Bóg, w wielki swoim miłosierdziu,

pociąga cię do siebie w czasie odmawiania Różańca,

tak potężnie jak to uczynił z nie­którymi świętymi,

pozwól Mu się rozcią­gnąć, pozwól,

aby Bóg działał i modlił się w tobie i odmawiał

w tobie na swój sposób Różaniec:

to niech ci wystarczy na cały dzień.

Św. Ludwik Maria Gńgnion de Montfort (1673-1716)

 

11 listopada

Maryja jest już w Niebie, my zaś dążymy do Nieba

i na Jej cześć odmawiamy Róża nieć,

rozważając chwałę Jej w wieczności,

którą sami cieszyć się będziemy po szczę­śliwej śmierci,

wyjednanej nam przez Tę, która dała ludziom przyrzeczenie,

które tak wyraziła: „Kto będzie odmawiał po­bożnie Różaniec,

rozmyślając jego tajem­nice, nie umrze złą śmiercią.

Grzesznik nawróci się, sprawiedliwy wytrwa w łasce

i będzie przyjęty do żywota wiecznego”.

Paweł Kocikowski

 

10 listopada

Rozmyślanie tajemnic i modlitw Różańca

jest modlitwą najłatwiejszą ze wszystkich,

ponieważ różnorodność cnót i stanów Je­zusa Chrystusa,

nad którymi się rozmyśla, pokrzepia i umacnia przedziwnie ducha,

podczas gdy przeszkadza roztargnieniem.

Mędrcy znajdują w tych formułach naj­głębszą naukę,

a prości najbardziej znane pouczenia.

Św. Ludwik Maria Gńgnion de Montfort (1673-1716)

 

9 listopada

Im bardziej ludzie są zadufani w sobie,

im bardziej grzeszą pychą wobec Boga,

tym więcej trzeba im dla równowagi

pokor­nych środków działania.

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych.

Popa­trzcie na te zbielałe wargi staruszek

i na drżące palce dziadków waszych;

dla nich najpiękniejszą księgą mądrości jest Róża­niec,

tylko w nim umieją czytać.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

8 listopada

Różaniec, który jest modlitwą całego Ko­ścioła,

ma swoje szczególne polskie tra­dycje.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

7 listopada

Powtarzaj Jej list Błogosławionej Trójcy. Weź z niebieskiego stołu, pełnego tajemni­czych pozdrowień, życzenia najprzyjem­niejsze tej szlachetnej Maryi i Jej Synowi, najmiłościwszy śpiew Archanioła Gabriela, jak mówi Jej wierny świadek Bernard: ile­kroć pozdrowisz Ją tym życzliwym i miłym Ave, tylekroć obejmiesz i ucałujesz Matkę pełną miłości, nawet gdy nie do­tkniesz Jej ręką. Nasza Pani nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. Gdy więc to uczynisz, napełni cię łaskami i ujrzysz, że jesteś bogatszy przez Jej odwzajemnione pozdrowienie.

Arnold Bostiusz (1445-1499)

 

6 listopada

Różaniec łączy ręce: niewinne ręce dzieci, drżące ręce starych ludzi,

silne ręce robot­ników: z różnych stron świata wznosi się niczym

prawdziwa psalmodia, która w ja­kiś sposób może stanąć

obok recytowane­go przez mnichów Boskiego Oficjum.

Bł Jan XXIII (1881-1963)

 

5 listopada

Znam książeczkę do nabożeństwa, bardzo małą i wygodną, bo nie jest ani za duża, ani za gruba, wskutek czego może zmieścić się w każdej kieszeni. Książeczka ta jest również bardzo tania, może ją kupić każ­dy, kto nie ma pieniędzy na droższą, a po­za tym jest bardzo praktyczna. Mogą jej używać ludzie, którzy mają słaby wzrok, bo można się z niej modlić bez okularów, nawet w ciemną noc. Kto się z niej modli, będzie zawsze wysłuchany. Żadna ksią­żeczka do nabożeństwa nie przypomina człowiekowi tak dobitnie śmierci jak ona. Gdy nadejdzie chwila ostatniej walki, nie wypuszczajmy z rąk tej ukochanej ksią­żeczki. A gdy nam ręce skostnieją, trzy majmy ją silnie nawet na marach i w ci­chym grobie, z nią stańmy przed naszym Sędzią. Tą książeczką jest Różaniec.

Dr Jakub Ecker

 

4 listopada

Wiedzcie, że Zdrowaś Maryjo

to modlitwa najpiękniejsza ze wszystkich

po Ojcze nasz, to najpiękniejsze gratulacje,

jakie możemy złożyć Maryi,

te bowiem gratulacje Naj­wyższy

kazał archaniołowi złożyć Jej,

aby pozyskać Jej serce. (…)

Zdrowaś Maryjo odmówione dobrze,

to jest z uwagą, nabo­żeństwem i skromnością,

według świętych jest wrogiem szatana,

bo zmusza go do ucieczki,   młotem,

który   go   miażdży, uświęceniem duszy,

radością aniołów, me lodią predestynowanych,

pieśnią Nowego Testamentu,

przyjemnością Maryi i chwa­łą Trójcy Przenajświętszej.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

3 listopada

Różaniec jest więzami,

które łączą nas z biednymi duszami w czyśćcu

i grzeszni­kami na ziemi.

Louis Kaczmarek

 

2 listopada

Modlitwa różańcowa jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii,

żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa

i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

1 listopada

Dziś uroczystość Wszystkich Świętych.

Tylu Świętych znam z opisów, z obrazów,

a niektórych z widzenia (…)

Oni są, żyją, widzą, czują.

Dlatego tu jestem z różańcem.

Mówię – Zdrowaś Maryjo – za nich.

Mówię – Światłość wiekuista niechaj im

świeci.

Bóg jest Światłością, która nie zna

zmierzchu,

więc proszę – niech oni Boga oglądają (…)

Niech Wszyscy Święci z różańcami

opaszą świat modlitwą różańcową,

a zwycięstwo przyjdzie

i będzie to Zwycięstwo Maryi.

Ks. Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej

 

listopad

 

31 października

Mija październik, życie ucieka.

Całuję paciorki różańca i święty krzyż.

Czy Pan Bóg da doczekać

następnego października?

Gdy skończą się radosne, bolesne, świetlane

i chwalebne tajemnice mego życia,

włóżcie mi mój różaniec papieski do trumny,

abym w niebie, w październiku i zawsze,

mówił mojej Królowej i Matce – Zdrowaś Maryjo!

Ks. Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej

 

30 października

Chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk Różańca!

Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

29 października

Różaniec jest cudownym darem dla ludz­kości.

Różaniec jest Jej Ewangelią, Brewia­rzem, Eucharystią.

Opowiada życie Maryi, Jej dzieła, przywileje,

zasługi wyrażone w tajemnicach.

Św. O. Pio (1887-1968)

 

28 października

Kto odmawia Różaniec uważnie,

pobożnie i statecznie,

niepodobna aby nie żył cno­tliwie

i nie umierał szczęśliwie

i żeby nie doznał opieki Matki Zbawiciela w życiu,

przy śmierci i po śmierci nawet.

Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916)

 

27 października

Z perspektywy psychologicznej

trudno wyobrazić sobie modlitwę bogatszą niż Różaniec.

Paul Vitz,prof. psychologii w New York University

 

26 października

Różaniec jest księgą Maryi, zawierającą w streszczeniu wszystko,

co mądrość Boża wymyśliła najdoskonalszego,

a miłość Boża wykonała najlepszego.

Do tej księgi prowadzi Maryja wszystkie swoje dzieci. (…)

Różaniec jest murem obronnym,

któ­rym Maryja opasuje Kościół święty…

Św. Józef Sebastian Pelczar (1842- 1924)

 

25 października

Maryja zbiera w Różańcu prośby ubogich i pokornych

i udziela im potężnej mocy wstawienniczej przed tronem Najwyższego.

Jan Paweł II (1920-2005)

 

24 października

RÓŻANIEC

wokół ziemi, wokół człowieka

mocno zacisnąć aż spłynie pokój

z rąk matki, Wspomożycielki Bożego Ludu

Ks. Henryk Szydlik

 

23 października

Różaniec ułatwia nam praktykę cnót.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

22 października

Jak codzienna kromka chleba potrzebna jest człowiekowi modlitwa,

rozważanie Bożych tajemnic i słów objawienia.

Mieczysław Brzezinka SAC

21 października

Dajcie mi milion rodzin odmawiających Różaniec,

a świat będzie uratowany.

Św. Pius X (1475-1521)

 

20 października

Różaniec jest małą Ewangelią,

sprowadza na tych, którzy go pilnie odmawiają,

pokój obiecany w Ewangelii.

Bł. Pius IX (1792-1878)

 

19 października

Odmawiaj Różaniec, kochaj Różaniec!

Niech on ci będzie wiernym przyjacielem,

drogowskazem do nieba,

a równocześnie niech ci będzie orężem

w walce z nieprzy­jaciółmi Boga i Kościoła świętego.

Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)

 

18 października

Różaniec jest modlitwą do Niej,

do Maryi, i jest naszą modlitwą,

którą odmawiamy z Maryją.

Jan Paweł 11(1920-2005)

 

17 października

Różaniec ustawia wewnętrznie każdego człowieka,

nawet tego, który jest bardzo daleko od Boga,

i daje moc do dawania świadectwa.

S. Ferdynanda Maria ASM

16 października

Wszyscy, którzy – zwłaszcza w ciągu tego miesiąca

– odmawiamy święty Różaniec, błogosławimy wiarę Maryi

w każdej jego tajemnicy. Modlimy się do Niej.

I zarazem z Nią się modlimy. Wierzymy,

że w tych tajemnicach Ona modli się wraz z nami.

Maryja pozwala nam odnajdywać się

w pośrodku „wielkich rzeczy”, które Pan Jej uczynił,

w pośrodku „wielkich spraw Bożych”, którymi żyje Kościół.

Jan Paweł II (1920-2005)

15 października

Modlitwa różańcowa zrewolucjonizuje cały świat;

wprowadzi rewolucje dobroby­tu i pokoju.

Proponuję medytację tajemnic nowego punktu widzenia;

różaniec świata misyjnego. Każda z pięciu dziesiątek ró­żańca

jest innego koloru i przedstawia pięć Kontynentów w misyjnej wizji.

Bp John Fulton Sheen (1895-1979)

 

14 października

Różaniec to łańcuch, który nas łączy z Ma­ryją.

Poprzez praktykę pobożnego od­mawiania różańca

zyskujemy wiele łask, a Maryja podaje nam rękę

i prowadzi na­sze chybotliwe czółno po wzburzonych falach.

Z Nią jako Pośredniczką jesteśmy pewni naszego wiecznego zbawienia.

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)

 

13 października

Trzymajcie się Różańca, jak pnącze trzyma się drzewa

– bo bez Matki Bożej się nie utrzymamy.

Bl Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

 

12 października

Powiedzcie swoim bliskim, że Papież

każ­dego dnia odmawia cały Różaniec,

że mo­dli się za nich o zadowolenie,

pociechę i pomyślność dla każdego z nich.

Bl Jan XXIII (1881-1963)

 

11 października

W ojczyźnie mojej jesienią… jesienią…

Gdy złote liście wokoło się mienią –

I tańczą powiewem wiatru unoszone –

A słonko zza chmurek spogląda zdziwione –

Gdy jesienne róże płatki rozchylają

I gdy mgły poranne ziemię otulają –

Jasna postać Maryi jawi się przed nami

I patrzy na Polskę dobrymi oczami.

Na dłoniach złożone różane perełki –

To lek Jej Matczyny na ludzki ból wszelki –

Ufnie więc podnieśmy pochylone czoła,

Oplećmy Różańcem Polskę dookoła.

S.M. Imelda CSFN

10 października

Matka Boża, Wzór wiary, rozwijała swą wiarę coraz bardziej

i rozwinie ją również w nas, gdy będziemy codziennie

odmawiać Jej ulubioną modlitwę – Różaniec,

szcze­gólnie w miesiącu październiku. Zaprawdę

odmawianie Różańca jest ćwiczeniem wia­ry

i pomocą w rozwijaniu naszej wiary.

Kiedy rozważamy tajemnice, poznajemy życie Chrystusa

we wszystkich okresach, a to jest prawdziwą podstawą wiary.

Kardynał John Carberry (1904-1998)

 

9 października

O, błogosławiony Różańcu Maryi,

słodki łańcuchu, który łączysz nas

z Bogiem;

więzi miłości, która nas jednoczysz

z aniołami;

wieżo ocalenia od napaści piekła;

bezpieczny porcie w morskiej katastrofie!

Nigdy cię już nie porzucimy.

Będziesz nam pociechą w godzinie

konania.

Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia.

A ostatnim akcentem naszych warg będzie

twoje słodkie imię,

o Królowo Różańca z Pompei,

o Matko nasza droga,

o Ucieczko grzeszników,

o Władczyni,

Pocieszycielko strapionych.

Bądź wszędzie błogosławiona,

dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.

Amen.

Bł. Bartłomiej longo (1841-1926)

8 października

Różaniec jest bardziej modlitwą Maryi niż naszą

i tu widzę klucz jego mocy i wdzię­ku, który czaruje serce Boże.

Kardynał Leon Suenens (1904-1996)

 

7 października

Najświętsza Dziewica przyjęła i potwier­dziła

nazwę Różaniec – podkreślając wielu swoim czcicielom,

że ile Zdrowaś Maryjo odmówiliby ku Jej czci,

tyle ofiarowaliby Jej najprzyjemniejszych róż,

i ile zmówili­by Różańców, tyle koron róż.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

 

Zostaw Komentarz